2013. január 11., péntek

Mini projekt a Városligetiben

Szeretem a frissen sülteket... Eme ízlésvilágom tetten érhető pedagógiai tevékenységemben is, csak éppen átvitt értelemben. Úgy vélem, egyre többen érezzük magunkat a bőség zavarában a naponta frissülő elektronikus tananyagok, különféle internetes alkalmazások, web 2.0-ás eszközök területén. Amikor valamilyen új lehetőség kerül elém, azonnal inspirációt, késztetést érzek, hogy foglalkozásaim során ki is próbáljam azt. Így történt ez a tegnapi napon is, amikor hajnali sajtófélórámban olvasva a Google Reader RSS olvasóját, ráleltem az iot.hu hírcsatornáján egy számomra érdekesnek tűnő cikkre:" A Power Point mint profi képszerkesztő". Egy videót takart a cím, amelyben Tarnavölgyi Gábor, az iot.hu főszerkesztője képernyővideón keresztül mutatja be ennek az alkalmazásnak lépéseit. Végignézve a felvételt, azonnal beindultak gondolataim, elképzeléseim, hogyan is szeretném ezt megvalósítani néhány óra múlva kis diákjaim körében. S mint egy frissen sült, hamarjában el is készült a projekt-terv. Nem tagadom, volt bennem egy kis félsz a kivitelezést illetően, de a bátrak elszántságával elindultam a Városligeti Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskolába. Természetesen jóval megelőzve kis csapatomat, hogy kellően elő tudjam készíteni a "terepet" a sikeres megvalósítás érdekében. Egyéni fejlesztéseim során a Sulivilág iskolai internetes, virtuális osztálytermét használom, mint 21. századi tanulási környezetet. 
Még otthon feltettem a Városligeti Csapat oldalára a videót kísérő szöveggel, amely szerint a feladat : képszerkesztés ppt alkalmazással. S most joggal kérdezhetné valaki: tulajdonképpen miféle foglalkozás ez? És egyáltalán: milyen fejlesztési lehetőség rejlik benne? Válaszom előtt el kell hogy mondjam: olyan gyermekekkel foglalkozom, akiknek kisebb -nagyobb mértékben tanulási nehézségeik vannak. Akik valamilyen oknál fogva nem motiváltak bizonyos ismeretek elsajátításában. Tapasztalataim szerint a matematika tárgy tekintetében vannak elsősorban gondjaik. Többüknél az lesz nyilvánvaló, hogy alapjában a szövegértéssel bajlakodnak, ami egy feladatmegoldásában az elsődleges probléma. Ez okozza azután azt, hogy nem tudnak elkészülni dolgozataikkal kellő időben. Persze, amikor ennek következtében jönnek sorban a rossz minősítések, kudarcélmények , elmegy kedvük a tanulástól, legfőképpen a matematika tantárgytól. Ezért gyakorlataim során az a törekvésem, hogy elsősorban valamiképpen a kedvet hozzam meg ezeknek a gyermekeknek a tanuláshoz. Olyan készségfejlesztő, ám játékos és főleg internettel kapcsolatos feladatokat adok nekik, amivel sikerélményhez juthatnak. Így megtapasztalhatják, hogy az iskola számukra nem a megszégyenülés helye csupán, hanem az örömmel elsajátított, sok okosságot adó ismeretelsajátításnak is. 
Visszatérve a mini projektünkhöz, már úgy fogadtam öt kis tanulómat, hogy előttük ki volt nyitva a Sulivilág oldala  és a számítógépük asztalán volt a Power Point ikonja. Az én gépemről kivetítettem a tutoriál videót. S mielőtt elindítottam a felvételt, elolvastam számukra az  üzenőfalukra írt mondatot:" Kedves kis Csapatom!  A mai foglalkozás érdekes és szép feladatát a videóban találjátok meg. Sok sikert kívánok a képszerkesztéshez!" Elindult hát a képernyővideó úgy, hogy egy-egy lépésnél megállítottam a felvételt, és átváltottam én is a nagy vetítőn az általam megnyitott Power Point programra, hogy onnan is mutassam , mikor, mire kell kattintaniuk. Egyébként 4-ik osztályos tanulók, és egy 5-ikes fiúcska is van közöttük. Ennek a kisdiáknak beilleszkedési problémái vannak   az osztálytermi csoportban, azonban  itt segítője lett a kisebbeknek, ami által önbizalma látható módon növekedett. Ha megnézzük a tevékenység során fejleszthető képességeket, talán hosszan sorolhatnánk azokat a területeket, amelyekre jó hatással van egy-egy ilyen IKT-val támogatott oktatás, nevelés. Alapjában az esélyegyenlőséget biztosító digitális írástudást erősíti. Ha most csupán ezt a foglalkozást nézzük: a videóban elhangzó magyarázatok a beszédértést fejlesztik. A saját gépen a megfelelő ikonokra, szavakra kattintás az olvasott szövegértést segíti. A figyelem, az emlékezet, a síkban való tájékozódás, a logikus gondolkodás, a kreativitás, az esztétikai készségek, tanulási képességek, a motiváció, önbizalomerősítés, egyszóval komplex személyiségfejlesztés valósulhat meg abban az oktatási-nevelési-fejlesztési folyamatban, ahol kellő szakmai felkészültséggel és gyermekszeretettel merjük alkalmazni  modern korunk technikai eszközeit.
Most pedig következzen az a kis összeállítás , amely mini projektünk folyamatát kívánta megörökíteni:


Amint a bemutatóból látható, az öt alkotás mind egyedi, különálló. Számomra hatalmas tanulságot rejt ez a momentum. Ugyanis a gyerekek menet közben rám kérdeztek, hogy lehet-e mást beilleszteni, másként szerkeszteni, mint amit a kivetítőn látnak. Egy pillanat gondolkodás után igen-t válaszoltam. Így kedvvel, motiváltan folytatták munkájukat, mivel szabadságot kaptak kreativitásuk, képzeletviláguk megmutatásának.
Ez a foglalkozás is megerősített abban, hogy ahány gyermek, annyi világ, annyi személyiség. Nem szabad uniformizálnunk őket poroszos módszerekkel, mert ők is és mi is szegényebbek leszünk szabadság-adta alkotásaik híján.

2013. január 7., hétfő

Inspiráció a 2013. esztendő küszöbén

Sokunk előtt ismerős a logo. Igen, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének elektronikus lapjára mutat eme védjegy.  S hogy az új esztendő  új blogbejegyzését miért épp' ezzel láttam el? Nos, ezt kívánom most a Kedves Olvasó számára röviden, ám summásan kifejteni. A Wikipédia így ír az inspiráció szóval kapcsolatban: "Az inspiráció (sugallat, ihlet, késztetés) a lelki és szellemi tett egyik mozgatórugója, ami a kreativitással járó alkotókészség révén innovációt, azaz szakmai fejlesztést, vagy gyakorlatban is megvalósuló újításokat eredményez." A Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára egy példamondattal is megvilágítja a szó jelentését: "A kor nagy eszméiből merített inspirációt"
Visszatekintve eddigi életutamra, úgy a magánéletemben, mint szakmai pályafutásomban ennek a mondatnak valóságtartalma vitt mindig előre, segített akadályok legyőzésében, adott erőt új és új kihívások  megküzdésében. Mivel szakmai blogomban írok, így csupán pedagógiai  oldalról megközelítve a kérdést, számomra Mária Montessori élete inspirált arra, hogy merjek eltérni a megszokottól, a kitaposott úttól, és bátran vállaljam az  újítók izgalmas, és -valljuk be-sokszor igen hálátlan szerepét. Ennek a nagy vállalkozásnak az árnyoldalait sem részletezném itt, hiszen célom nem az elriasztás, a félelemkeltés, hanem éppen ellenkezőleg: ahogyan én kaptam hatalmas inspirációt az előttem járó szakmai kiválóságoktól, úgy óhajtom, hogy aki az én lábnyomaimat nézi, tudjon hasonló módon késztetést érezni a soha nem lankadó, mindig újat óhajtó , folyton friss energiákat hordozó pedagógiai életformához. Fontosnak tartom ugyanis, hogy ne csupán olyanok inspiráljanak tevékenységünkben, akik már nincsenek köztünk, hanem olyanok is, akik velünk együtt, ugyanabban a korban élnek, akik ugyanazokkal a kihívásokkal kerülnek szembe, mint amilyenekkel mi kell, hogy szembesüljünk. Így mondhatom el, hogy számomra Kőrösné dr. Mikis Márta ny. tudományos munkatárs, az ISZE (Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete) elnöke az, aki egy évtizede inspirál arra, hogy  van helye az IKT alkalmazásának a gyógypedagógiában. Természetesen ezt én magam is egy belső ösztönzés által folyamatosan így éreztem, és azután folyamatosan meg is tapasztaltam a rám bízott sok sok, igen súlyos akadályokkal küzdő gyermekek oktatása-nevelése során. 
Most a 2013-ik esztendő kezdetén, amikor számos bizonytalanság, mondhatnánk kétség vesz körül bennünket , gyakorló pedagógusokat a sok változás kapcsán, igazán bátorítóan hatott az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének elektronikus lapjának "kézbe vétele". Ma jutottam el odáig az ünnepkör befejeztével, hogy kinyitottam a lapot, és elolvastam a 2012-ik év utolsó számát. Mindaz, ami abban foglaltatik olyan számomra, mint amikor új szántást kezd a földműves a fordulóban. Hátranéz, látja munkája gyümölcsét, ám azután  rögtön előre is tekint , hiszen az új szántás nem várat magára, mivel  a munka folyamatosságot kíván meg. Lankadni hát nem lehet ebben a küldetésben. 
Az Inspiráció felelős kiadója Kőrösné dr. Mikis Márta, szerkesztője pedig Lakosné Makár Erika. 
Boldog vagyok, és megtisztelő számomra, hogy Márti gyermekinformatikáért elmondott védőbeszéde után az én tevékenységem egyik  rövid kis momentuma is helyet kapott a lapban. Ha valakinek lesz annyi türelme és ideje, hogy végig olvassa a következőket, talán érzékeli majd belőle, hogy nincs könnyű helyzetben ma a pedagógiai rendszer. Viszont vannak élharcosok, vannak olyan sziklaszilárd hittel és meggyőződéssel tevékenykedő emberek, akik valóban inspirálhatnak bennünket.
Kívánom, hogy minden elénk tornyosuló akadály ellenére tudjunk összefogni  szakmai berkeinkben!
Következzen tehát  az Inspiráció 2012-ik év utolsó száma: